Privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: INNOVAMAT EDUCATION, SL (d’ara endavant INNOVAMAT)
NIF: B67098129
Adreça postal: Av. De la Generalitat, 216, 4t 3a, SANT CUGAT DEL VALLÈS (08174 Barcelona, Espanya)
Correu electrònic: rgpd@innovamat.es

INNOVAMAT EDUCATION, SL,

com a responsable de les pàgines web següents

https://innovamat.com/

https://innovamat.com/code/

https://www.endimat.com/ 

https://www.bmath.app/

https://www.4mats.net/

https://app.innovamat.com/ – L’enllaç específic per la política de privacitat de l’APP Innovamat es troba aquí: https://innovamat.com/ca/politica-de-privacitat-de-lapp/

 

De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016,  relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

1. DADES TRACTADES

1. La web Innovamat (www.innovamat.com) tracta les dades següents:

1. Dades d’usuari: Per poder accedir a les propostes didàctiques d’INNOVAMAT com Usuari del web, l’Usuari ha d’obtenir un nom d’usuari o correu electrònic i una contrasenya.

2. Dades de contacte: Per poder contactar amb l’equip d’INNOVAMAT, l’Usuari ha d’emplenar un formulari de contacte en el qual se li sol·licita:

  • Nom i cognoms
  • Correu electrònic
  • Centre educatiu
  • Càrrec en el centre educatiu
  • Telèfon

El formulari compta amb un espai amb camps oberts en què l’Usuari pot indicar el que consideri oportú (excepte pel que fa a les Dades prohibides indicades més avall).

3. Dades de compra: Per poder comprar productes com a usuari del web, l’Usuari ha d’emplenar el formulari de compra que apareix al web facilitant una sèrie de dades necessàries per a la prestació dels serveis d’INNOVAMAT. En el formulari de recollida de dades de caràcter personal s’especifiquen les dades de resposta obligatòria per part dels usuaris, i la negativa a facilitar-les comporta no poder gaudir del servei. Així mateix, el fet de ser Usuari del web implica tenir un perfil amb camps oberts on l’Usuari pot indicar el que consideri oportú (excepte les Dades prohibides indicades més avall).

Les dades sol·licitades en el formulari de Compra són:

  • Nom i cognoms de la persona beneficiària de la compra: fill/a menor d’edat

Per a la facturació de la compra:

  • Nom i cognoms
  • Direcció, Codi postal, ciutat, província i país
  • Correu electrònic
  • Telèfon
  • Dades bancàries (targeta de crèdit)

4. Dades associades a la Política de Galetes: es pot consultar la Política de galetes del web a https://innovamat.com/politica-cookies/

5. Dades de les comunicacions entre l’Usuari i INNOVAMAT: quan l’Usuari envia una comunicació, INNOVAMAT en recull les metadades (hora i data del correu electrònic, identitat de l’emissor i receptor, dades tècniques) i les dades incorporades a qualsevol comunicació entre l’Usuari i INNOVAMAT.

6. Dades del correu electrònic del professorat de les escoles que utilitzen els recursos didàctics INNOVAMAT: Les escoles proporcionen a INNOVAMAT els correus electrònics del professorat (a través del corresponent contracte d’encarregat de tractament). INNOVAMAT proporciona a tots els professors una contrasenya perquè puguin usar tots els recursos didàctics a través del web i l’App.  Per accedir a un compte de docent, el professorat ha de treballar durant tot el període de subscripció per a l’escola que contracta el recurs didàctic, i el professor només pot utilitzar o permetre l’ús del compte de docent per als estudiants de l’escola a la qual té autorització.

 

2. BMATH (https://www.bmath.app/) tracta les següents dades de caràcter personal a les quals s’accedeix per les vies següents:

1. Dades dels Formularis de la Plataforma i del Perfil d’Usuari: per poder registrar-se com a usuari de l’Aplicació i/o realitzar certes accions a la Plataforma (per exemple per contactar amb BMATH), l’Usuari ha d’emplenar el formulari de registre electrònic que aparegui a la Plataforma facilitant una sèrie de dades necessàries per a la prestació dels serveis. En el formulari de recollida de dades de caràcter personal s’especifiquen les dades de resposta obligatòria per part dels usuaris, i la negativa a facilitar-les implica no poder registrar-se com a usuari (en el cas del formulari de registre) o bé no poder dur a terme alguna acció determinada a la plataforma (per exemple, posar-se en contacte amb BMATH). Així mateix, el fet de ser usuari registrat a la Plataforma implica tenir un perfil amb camps oberts on l’Usuari pot indicar el que consideri oportú (excepte les Dades prohibides indicades més avall). Les dades sol·licitades en el formulari de registre per a famílies són: 1) correu electrònic o dades d’inici de sessió en un compte de xarxes socials, i 2) nom d’usuari.

2. Dades associades a la Política de galetes: es pot consultar la política de Galetes de la Plataforma en https://www.bmath.app/politica-de-cookies//

3. Dades de les comunicacions entre l’Usuari i BMATH: quan l’Usuari envia una comunicació, BMATH en recull les metadades (hora i data del correu electrònic, identitat de l’emissor i receptor, dades tècniques) i les dades incorporades a qualsevol comunicació entre l’Usuari i BMATH.

 

3. El web ENDIMAT (https://www.endimat.com/) sol·licita les dades següents:

1. Dades d’inscripció: Per poder inscriure’s a la trobada digital de matemàtiques cal facilitar les dades següents:

  • Nom i cognoms
  • Correu electrònic
  • Organització i càrrec
  • País i codi postal
  • Telèfon

2. Dades de les seves comunicacions entre l’Usuari i ENDIMAT: quan l’Usuari envia una comunicació, ENDIMAT en recull les metadades (hora i data del correu electrònic, identitat de l’emissor i receptor, dades tècniques) i les dades incorporades a qualsevol comunicació entre l’Usuari i ENDIMAT.

4. El web www.4mats.net sol·licita les dades següents:

1. Dades d’inscripció:

  • Nom i cognoms
  • Correu electrònic
  • Centre Educatiu i funció
  • Codi Postal

2. Dades de les seves comunicacions entre l’Usuari i 4MATS: quan l’Usuari envia una comunicació, 4MATS en recull les metadades (hora i data del correu electrònic, identitat de l’emissor i receptor, dades tècniques) i les dades incorporades a qualsevol comunicació entre l’Usuari i 4MATS.

3. Dades prohibides: en qualsevol cas queda prohibit facilitar a INNOVAMAT, BMATH, ENDIMAT i 4MATS o publicar a la Plataforma o Apps (especialment, però no únicament, en els Continguts d’Usuari) qualsevol contingut que contravingui qualsevol prohibició i limitació establerta en les Condicions d’ús (especialment, però no únicament, la prohibició d’emprar dades de caràcter personal —tant del propi usuari com de tercers— que continguin informació sensible relativa a persones identificables o identificades, com ara: origen racial; pertinença a un sindicat; religió, ideologia o orientació sexual; dades sobre salut; dades relatives als antecedents penals, procediments i sancions o multes que se’n deriven, o incompliment d’obligacions dineràries).

L’Usuari garanteix a) l’autenticitat i veracitat de totes les dades (especialment, però no únicament les que siguin dades de caràcter personal) que comuniqui a través de la Plataforma, b) que són dades de caràcter personal i la imatge de la seva persona o que té permís de la persona interessada per emprar aquestes dades, c) que mantindrà actualitzada la informació facilitada a INNOVAMAT, BMATH i ENDIMAT de manera que respongui en tot moment a la seva situació real. L’Usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a INNOVAMAT, BMATH, ENDIMAT o a tercers.

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades personals només s’utilitzaran per a les finalitats següents:

 • Dur a terme les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web, que podran voluntàriament facilitar les seves dades per interactuar amb INNOVAMAT.
 • Permetre la subscripció al blog INNOVAMAT i accedir-hi amb la sessió activa.
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció a la NEWSLETTER.
 • Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari.
 • Oferir la possibilitat a l’Usuari de descarregar-se una demostració i alguns documents d’exemple que perquè pugui conèixer els serveis d’INNOVAMAT.
 • Comunicar-se amb l’usuari mitjançant el xat habilitat amb aquesta finalitat.
 • Gestionar les interactuacions dels usuaris per les xarxes socials.
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits pel client.
 • Gestionar les dades identificatives dels usuaris que utilitzen l’eina d’INNOVAMAT per contractació del client.
 • Utilitzar les dades de l’Usuari per contactar-hi, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir-ne l’opinió sobre el servei prestat.
 • Notificar canvis, desenvolupaments importants de la Política de privacitat, avís legal o Política de galetes.
 • Fer anàlisis de perfils i d’usabilitat, tant de l’ús de l’eina com de la pàgina web, mitjançant la implantació de galetes.
 • Gestionar dades del professorat per mantenir-lo informat de les novetats de la Plataforma

Les dades de clients i/o de proveïdors es tractaran, dins de la relació contractual que les vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Com a proveïdors de serveis de programari per a clients, les dades dels usuaris que es tractin com a Encarregats de Tractament es tractaran amb la finalitat de garantir la correcta prestació el servei.

Es podran utilitzar imatges d’empleats amb fins promocionals, i els accessos a les oficines podran estar dotats de càmeres de videovigilància.

Es pot revocar el consentiment en qualsevol moment remetent un escrit amb l’assumpte «Baixa» a rgpd@innovamat.es

D’acord amb la LSSICE, INNOVAMAT no realitza pràctiques d’SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que l’Usuari rep d’INNOVAMAT, té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les comunicacions.

INNOVAMAT no tractarà les dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les dades de l’Usuari es conservaran mentre duri la relació comercial amb INNOVAMAT o fins que exerceixi el dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, es conservaran determinades dades personals identificatives i de trànsit durant un termini màxim de dos anys per si fos requerit pels jutges i tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut del web.

Així mateix, les polítiques de conservació de la informació d’INNOVAMAT s’ajusten als terminis que marquen les diferents responsabilitats legals a l’efecte de prescripció:

a) Regla general:

En virtut del que estableix l’article 30 del Codi de Comerç, i llevat altres criteris, tots els documents i/o informació de l’empresa es conservarà durant 6 anys.

Això afecta tota la documentació comptable, fiscal, laboral o mercantil, inclosa la correspondència.

b) Terminis específics:

INNOVAMAT també ha de marcar uns mínims terminis en funció de la tipologia de dades que es tracti i atenent els diferents terminis de prescripció, que hauran de conèixer cada un dels departaments.

En aquest quadre es relacionen els terminis de prescripcions que afecten o poden afectar la nostra organització:

Matèria Prescripció Normativa
Laboral a efectes d’infraccions 3 anys Art. 4.1 RD 5/2000
Seguretat Social a efectes d’infraccions 4 anys Art. 4.2 RD 5/2000
Prevenció de Riscos Laborals a efectes d’infraccions 5 anys Art. 4.3 RD 5/2000
Fiscal a efectes de deutes tributaris 4 anys Art. 66 Llei 58/2003
Fiscal a efectes de comprovacions de quotes compensades o deduccions aplicades 10 anys Art. 66 bis Llei 58/2003
Comptable i mercantil 6 anys Art. 30 del CC
Delictes contra Hisenda Pública i Seguretat Social 10 anys Art. 131 LO 10/1995

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

3. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’Usuari atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l’hora de recollir-ne les dades.

En el cas que les dades no hagin estat recollides en línia, el consentiment es confirmarà amb la signatura física del document contractual que reguli les relacions entre les parts.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis d’INNOVAMAT.

En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

En els casos en què les dades personals són recollides per les escoles, l’única responsable de demanar l’autorització de tractament de dades personals dels menors als seus representants legals (progenitors o tutors legals) és la mateixa escola. Innovamat Education, SL, actuarà com a encarregat de tractament signant amb l’escola el contracte oportú, de manera que s’eximeix de qualsevol responsabilitat davant la falta de diligència per part de l’escola en el tractament de dades personals de menors, i de l’aplicació de mesures de seguretat pertinents per a la seva protecció.

4. COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació d’INNOVAMAT. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’usuari consenteix expressament que INNOVAMAT realitzi les següents activitats i/o accions, llevat que l’usuari indiqui el contrari:

 • L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
 • En cas que l’usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i resta d’informació sobre els serveis i productes d’INNOVAMAT iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’usuari.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

5. MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

Els mitjans habilitats per INNOVAMAT per comunicar-se amb clients i altres afectats són el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si l’Usuari remet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent dels indicats en aquest apartat, INNOVAMAT quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

6. DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Els destinataris de la informació són els departaments en els quals s’organitza INNOVAMAT, algunes empreses col·laboradores que li prestin els seus serveis i els organismes oficials competents en la matèria. INNOVAMAT únicament cedirà les dades de l’Usuari en compliment dels contractes en vigor.

Així mateix, INNOVAMAT facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el compte de l’Usuari si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part d’aquest Usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment INNOVAMAT.

La informació que l’USUARI proporcioni tant a través del lloc web com a través de l’aplicació s’allotjarà en els servidors d’INNOVAMAT.

Moltes eines que INNOVAMAT fa servir per gestionar les dades dels usuaris són contractades per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, INNOVAMAT comparteix dades amb els prestadors següents sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal del qual és a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (Google).

Google Adwords.

Hosting de la plataforma Bmath amb servidors d’Amazon webservices: https://aws.amazon.com/es/.

Hosting de la Web amb Arsys: https://www.arsys.es.

Newsletters: Mailchimp amb representació a la UE, i per contacte i informació sobre el tractament de dades segons Art. 27 de RGPD és Verasafe Ireland LTD.

Chatbot d’Intercom.com.

Pixel de Facebook, Twitter i Linkedin.

7. DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

L’Usuari pot sol·licitar l’exercici dels drets següents davant INNOVAMAT presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a rgpd@innovamat.es, amb Assumpte: «RGPD, Drets afectat». Cal adjuntar una fotocòpia del DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

L’Usuari té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

8. INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ DEMANADA

Les dades recollides per part d’INNOVAMAT són les següents:

 • Les que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web.
 • Les incloses en els diferents formularis de la pàgina web.
 • Les que es recullen a través de les galetes per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la Política de galetes.
 • Les que faciliten els clients destinataris dels serveis, per qualsevol mitjà.

A través d’aquesta Política de privacitat s’informa l’Usuari que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat d’INNOVAMAT incloent les dels menors, per a les quals s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats amb aquest fi pels centres dels quals formen part els menors.

9. VIDEOVIGILÀNCIA

En alguns accessos a les oficines d’INNOVAMAT es poden captar imatges amb els únics fins indicats en l’apartat 2 i/o a petició d’autoritats públiques.

Les imatges captades per les càmeres es limitaran a l’establiment públic en qüestió. No es captaran imatges de la via pública a excepció d’una franja mínima dels accessos a l’establiment.

El sistema de gravació s’ubicarà en un lloc vigilat o d’accés restringit (edifici on hi ha les oficines d’INNOVAMAT). Només la persona autoritzada podrà accedir a les imatges obtingudes i es conservaran durant un termini màxim d’un mes des de la captació.

10. XARXES SOCIALS

L’informem que INNOVAMAT pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d’INNOVAMAT es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

INNOVAMAT tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten.

INNOVAMAT pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d’INNOVAMAT es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’Usuari.

INNOVAMAT tractarà les dades dels usuaris amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informar d’activitats, productes o serveis de prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que duguin a terme activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que INNOVAMAT consideri inapropiat.
 • Que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, INNOVAMAT es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa, els continguts que es considerin inadequats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials s’incorporaran a un fitxer propietat d’INNOVAMAT.

En tot cas, si l’Usuari remet informació personal a través de la xarxa social, INNOVAMAT quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, i l’Usuari, en cas de voler conèixer-les, haurà de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

11. MESURES DE SEGURETAT

Les dades que faciliti l’Usuari es tractaran de forma confidencial. INNOVAMAT ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

12. IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de privacitat és l’espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

13. ENVIAMENT CV

En el cas que l’Usuari enviï el seu CV a través del web d’INNOVAMAT, es realitzarà a través de la plataforma Teamtailor. Les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Aquest és l’únic procediment oficial per acceptar currículums, de manera que no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, es prega a l’Usuari que ho comuniqui per escrit tan aviat com es pugui, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim de dos anys, i un cop transcorregut es procedirà a la supressió de les dades per garantir un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció, cal enviar novament el currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del grup durant el temps de conservació del currículum i per als mateixos fins abans informats.

14. CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

INNOVAMAT es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

15. LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre INNOVAMAT i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts.