Bases del Concurs

Un problema setmanal, podràs participar de dilluns a les 9:00  fins als divendres a les 18:00.

La resposta és sempre un nombre natural de màxim 4 xifres. Sense comes, punts, ni unitats. 

Si respons correctament, aniràs acumulant punts per a la Lliga Innovamat de la teva categoria.

Què cal fer? Cal trobar una solució al problema que es plantejarà setmanalment per les diferents entitats col·laboradores. El problema a resoldre cal que sigui el de l’edat corresponent a la o el participant, i s’ha d’enviar la resposta segons les condicions establertes a continuació.

 

Com cal fer-ho? Només es podrà participar en el Concurs Matemàtic a través de la pàgina web del concurs (https://innovamat.com/contest/). Únicament s’admetrà una sola resposta per cada un dels problemes proposats. Els participants s’hauran de registrar a la web del Concurs Matemàtic i especificar a quina categoria participen. Cada participant podrà resoldre els problemes de totes les categories, però comptarà com a participació en el concurs la resolució corresponent a la seva categoria.

 

Quan cal fer-ho? El període hàbil de participació comença quan es publiquen els plantejaments dels problemes cada dilluns, aproximadament a les 9:00, i s’acaba el divendres de la mateixa setmana a les 18:00.

 

Qui pot participar-hi? Hi pot participar tothom qui s’hagi inscrit a la web del Concurs Matemàtic. En cas de ser menors d’edat, el correu electrònic facilitat en el registre del/de la participant haurà de ser el d’un adult, que haurà de confirmar el registre. En el moment de registrar-se, els i les participants hauran d’escriure el nom que consta en el seu document d’identitat. També hauran de seleccionar a quina categoria participen segons la seva data de naixement a raó de:

 

Persones nascudes a l’any:

 

2014 o superior: Categoria Infantil

2012 – 2013: Categoria Cicle Inicial Primària

2010 – 2011: Categoria Cicle Mitjà Primària

2008 – 2009: Categoria Cicle Superior Primària

2006 – 2007: Categoria 1r Cicle ESO

2004 – 2005: Categoria 2n Cicle ESO

2002 – 2003: Categoria Batxillerat

2001 o inferior: Categoria Adults

 

Qui pot guanyar els premis? Opten a guanyar el premi setmanal totes aquelles persones que hagin respost correctament el problema de la seva categoria. Tots els qui hagin encertat la resposta de la seva categoria opten a guanyar el premi setmanal. A banda del premi setmanal, les respostes correctes permeten sumar punts per a la Lliga Innovamat final. Hi ha una lliga per categoria.

 

En resum, totes les categories competeixen per un mateix premi setmanal i paral·lelament van sumant punts segons els seus encerts a la Lliga Innovamat de la seva categoria.

 

Per poder guanyar el premi és imprescindible que el guanyador o guanyadora pugui facilitar a l’organització un document que acrediti que el o la participant que consta al registre tingui l’edat adient segons la categoria que ha participat. 

 

Puntuacions? Cada resposta correcta del repte matemàtic setmanal dona punts per a la lliga de cada categoria segons el nombre d’encertants i participants del repte de la setmana en la seva categoria. El nombre de participants de cada categoria serà igual al nombre de punts que es repartiran entre els encertants de la categoria.

 

És a dir, si a la categoria Infantil participen 2000 infants i encerten la resposta 1000 infants, cada participant que hagi encertat el repte matemàtic obtindrà 2 punts per a la Lliga Innovamat Infantil. En cas que la divisió no donés un nombre natural, s’arrodonirà el resultat cap al següent nombre natural (s’arrodoneix a l’alça).

 

Una vegada es doni la resposta del problema (els divendres a les 18 h), ja no es donarà cap puntuació a aquells participants que resolguin correctament el problema. Tampoc podran participar en el sorteig setmanal els participants que resolguin el problema després que la solució d’aquest hagi estat publicada pels organitzadors. 

 

Classificació: La classificació actualitzada està sempre a l’abast dels participants a la web del Concurs Matemàtic. Hi figuren els que obtenen més puntuació acumulada a la Lliga Innovamat de cada categoria. En cas d’empat l’ordre es decideix a partir del temps invertit des que s’obre el problema fins que s’envia la resposta correcta, primant-ne la velocitat i, en cas de persistir l’empat, per l’ordre alfabètic. A la classificació es mostraran els PSEUDÒNIMS escollits per cada participant. Qualsevol pseudònim amb connotacions masclistes, racistes, insultants o que els organitzadors consideri inapropiat, serà eliminat i s’informarà el participant afectat que efectuï el seu canvi de PSEUDÒNIM.

 

Qui n’arbitra les incidències? Un jurat constituït pels organitzadors del concurs (Innovamat Education) resoldrà qualsevol conflicte que pugui sorgir. Les seves decisions seran inapel·lables. Tots els dubtes, reclamacions i consultes, seran atesos a través del correu concurs@innovamat.com.

 

Premis i premiats: Hi ha dos tipus de premis, el del guanyador/a del sorteig setmanal i els dels finalistes de la Lliga Innovamat. Els premis s’anunciaran al llarg de la setmana.

 

El pseudònim del premiat setmanal es comunicarà a través de les xarxes socials i a través del web del concurs. També el publicarem a les nostres xarxes socials i ens posarem en contacte amb la persona a través del correu electrònic facilitat a l’hora de realitzar el registre al concurs.

 

El premi aconseguit no es podrà canviar per cap altre premi ni pel seu valor en diners.

Pel que fa als premiats de la Lliga Innovamat, el premi es donarà als tres participants amb una puntuació més alta després d’abonar els punts corresponents al 8è repte. El contingut dels premis serà anunciat al llarg del concurs.

En cas d’un empat de punts amb més de 3 participants, es procedirà de la següent manera:

  • Categories Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior: En aquest cas es farà un sorteig entre els participants amb la màxima puntuació per determinar els 3 guanyadors/es de la categoria.

  • Categories 1r Cicle ESO, 2n Cicle ESO, Batxillerat i Adults: L’organització es posarà prèviament en contacte amb les persones que hagin acabat amb la màxima puntuació per donar més detalls de com es realitzarà aquesta última fase. S’obrirà un problema a través de la pàgina per categoria en un dia i hora que es concretaran una vegada acabi la competició. Els participants que hagin obtingut la màxima puntuació durant la lliga hauran de resoldre el problema en el mínim de temps possible. Seran guanyadors/es de la lliga aquells participants que resolguin correctament el problema amb el mínim de temps entre l’instant en què es publica el problema i el moment d’enviar la resposta. 

Xarxa de comunicacions: Innovamat Education queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d’un funcionament anòmal de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, internet, etc.) que impedeixi el normal desenvolupament del concurs per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe.

 

Acceptació de les bases: La participació en el Concurs Innovamat implica, per si mateixa, l’acceptació d’aquestes bases i el criteri d’Innovamat Education pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l’elecció dels guanyadors o guanyadores. L’incompliment d’aquestes per part del concursant en comportarà l’exclusió.