Avís Legal

Aquest portal web i tot el seu contingut, inclosos els serveis prestats, pertany a INNOVAMAT EDUCATION SL, amb NIF B67098129 i domicili social a Avda. De la Generalitat, 216, 4t 3a, SANT CUGAT DEL VALLÈS (08174 Barcelona, Espanya). Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb el Tom 46146, Foli 23, Full 510957, telèfon de contacte 93 684 58 87, i e-mail de contacte info@innovamat.es.

1.- OBJECTE

INNOVAMAT EDUCATION SL (d’ara endavant també el prestador o INNOVAMAT), com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús de la pàgina web www.innovamat.es, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús del lloc web.

A través del web, INNOVAMAT facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través de la pàgina web.

Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d’usuari (en endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a altres disposicions legals qualssevol que fossin d’aplicació.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin al web, ja que aquesta pot patir modificacions perquè el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer al web, sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions. Serà suficient la publicació al lloc web del prestador.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús del web

La prestació dels serveis per part d’INNOVAMAT té caràcter gratuït per a tots els usuaris. 

2.2. Registre d’usuari

Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Així i tot, INNOVAMAT condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la mateixa secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a INNOVAMAT permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte del web

L’usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat amb la Llei i al present Avís Legal, així com amb la moral i als bons costums. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador. 

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

  • a) sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
  • b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic; 
  • c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  • d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la mateixa imatge de les persones;
  • e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers;
  • f) i constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquest web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

INNOVAMAT no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4.- COOKIES

El lloc web de prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies.

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers webs. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, INNOVAMAT no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, es procedirà a la retirada immediata de la redirecció a aquestes webs i es posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborarà de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament general de Protecció de dades R (UE) 2016/679, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LOPDGDD). Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclosos a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies o gràfics, són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per realitzar qualsevol mena d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic ressenyat a dalt.

8.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats desenvolupades en aquesta, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. Sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.